24. februar 2017

Har du kontroll på pengene?

Som næringsdrivende er det avgjørende å ha kontroll på pengestrømmen. Det finnes mange begreper innenfor dette temaet, som for eksempel likviditetsstyring, arbeidskapitaloptimalisering og cash management. Felles for disse er at det jobbes med å ha kontroll på pengestrømmene. I praksis opplever jeg ofte tilfeller der fokus på regnskapet er det viktigste. Etter min mening er fokus på pengestrømmene det aller viktigste for de fleste næringsdrivende.

Grunnleggende regnskapsprinsipper

Jeg vil presisere at foretakene må forholde seg til de regnskapsregler som finnes, og utarbeide sine regnskaper etter beste skjønn basert på disse reglene. Det jeg tar opp i denne artikkelen går på den interne analysen i virksomhetene for å fange opp viktig informasjon rundt foretakets utvikling som dreier seg om pengestrømmene.

Hvorfor vil et ensidig fokus på hva regnskapet viser være feil strategi, spør du kanskje?

Regnskapslovens kapittel 4 fastsetter en del grunnleggende regnskapsprinsipper. Disse prinsippene fokuserer blant annet på resultatorienterte prinsipper som transaksjonsprinsippet, forsiktighetsprinsippet, opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet. Årsregnskapet skal på best mulige måte beskrive et foretaks økonomiske inntjening og stilling. I tillegg inneholder regnskapsreglene og regnskapsstandardene en rekke valgmuligheter og regler rundt bruk av beste estimat ved usikkerhet. Det er ikke nok å se om regnskapet viser et overskudd eller underskudd, man må forstå hvilke forutsetninger regnskapet er basert på for å få et godt bilde av nåsituasjonen – selvsagt kombinert med fokus på pengestrømmene.

Vær bevisst på hva som har betydning for pengestrømmene

Økonomisk stilling er et resultatbegrep som ikke sier noe om kontantstrømmene eller pengestrømmene knyttet til dette resultatet. Pengestrømmene har hverken vurderingsregler eller beste estimat: Enten har du betalt penger for noe eller så har du mottatt penger for noe.

Her er noen utvalgte vurderingspunkter med betydning for pengestrømmene som ledelsen må være bevisst på:

 • Hvordan finansierer dere virksomheten? Her er det tre valgmuligheter
  – Egenkapital fra eierne
  – Langsiktig gjeld fra långivere og eiere
  – Kortsiktig gjeld långivere, leverandører og andre aktører
 • Hvordan du finansierer virksomheten bør gjenspeile hvordan du har investert. Langsiktige investeringer bør være finansiert med langsiktig kapital fra enten eierne eller långivere. Når de inngående pengestrømmene som skal komme fra investeringene er fordelt over lang tid bør de utgående pengestrømmene på finansieringen av investeringene også være langsiktige. Hvis ikke vil bedriften fort kunne få likviditetsproblemer.
 • Langsiktig gjeld vil ofte ha bedre betingelser enn kortsiktig gjeld.
 • Eierne vil ofte ha større krav til avkastning enn långiverne. Grunnen til dette er at eierne sine investeringer er mer risikofylte enn långivernes da eierne er de som får sist oppgjør ved en eventuell konkurs.
 • Samsvarer betingelsene du har hos dine kunder med betingelsene du har hos dine leverandører?
 • Klarer du å tidlig nok se endringer i etterspørselen i markedet i forhold til din egen lagersituasjon?

Jeg skal belyse dette med tre eksempler. Eksemplene er endret med både årstall og regnskapstall.

Negativ kontantstrøm fra drift BDO

Dette er et selskap med regnskapsmessig overskudd mange år på rad før de gikk konkurs. Ved en gjennomgang av resultatet og balansen kan vi trekke frem følgende faresignaler som alle dreier seg om pengestrømmer:

 • Ikke positive kontantstrøm fra drift. Siste 4 år er pengestrømmene fra driften negativ med 24 mill kr som det fremkommer av tabellen under.
 • Lageret spiser store deler av likviditeten. Regnskapsmessig vil en økning av varer på lager vises som bedring av resultatet (varekostnad på varer som ikke er solgt skal periodiseres i balansen til de selges), men kontantstrømmene viser at dette spiser likviditet.
 • Stadig avhengig av kapital i form lån eller ny egenkapital.
 • Kortsiktig gjeld er uforholdsmessig stor i forhold til langsiktig gjeld. Dette øker risikoen rundt pengestrømmene.
 • Trekk på kassekreditten er betydelig
 • Leverandørene blir fort en finansieringskilde

Disse punktene fremkommer tydeligere når vi setter opp en beregning av kontantstrøm fra drift:

Beregning av kontantstrøm fra drift BDO

Eksempel 2: Investeringer med kortsiktig finansiering

Eksempel: Investeringer med kortsiktig finansiering

Dette er også et selskap med regnskapsmessig overskudd mange år på rad før de gikk konkurs. Resultat før skatt siste 4 år er 100 mill kr. Ved en gjennomgang av resultatet og balansen kan vi trekke frem følgende faresignaler som alle dreier seg om pengestrømmer:

 • Vi ser en sterk økning i rentekostnader. Siste 2 årene er rentekostnader på nivå med driftsresultatet
 • Store investeringer i driftsmidler. En betydelig andel av investeringene er finansiert med kortsiktig gjeld.  Som nevnt innledningsvis en farlig kombinasjon.
 • Stor økning i varelager. Dette slår kraftig ut på pengestrømmene.
 • Stor andel kortsiktig finansiering i forhold til langsiktig finansiering. Dette øker risikoeksponeringen.
 • Leverandørene har vært flinke til å inndrive sine krav.

Et raskt skifte i etterspørsel etter selskapets varer forårsaket problemet. På det tidspunktet var selskapet tungt belånt, stort varelager med lav etterspørsel og ikke flere som var villige til å gå inn med nødvendig likviditet. Regnskapsmessig veldig gode resultater, men flere momenter som har vist feil utvikling når man går mer i dybden.

Eksempel 3: Investeringer – gjør din jobb skikkelig som leder

Når man står foran en investeringsbeslutning er det viktig at hele investeringen er finansiert i forkant. Enten i form av egenkapital eller gjeld eller en kombinasjon av dette. Er avkastningen på investeringen forventet langt frem i tid, må investeringen være langsiktig finansiert. Det er sjeldent en god ide å basere seg på å gjennomføre en betydelig investering med tilgjengelig driftslikviditet i virksomheten. All fornuft tilsier at det er i forkant av en investeringsbeslutning du har best forhandlingskort angående finansieringen av investeringen. Et valg om å gjennomføre en betydelig investering vil ofte binde opp likviditet i form av økt lager, økt salg med dertil økte kundefordringer. Om det skal vise seg at man ikke trengte så mye finansiering etter at ny normal drift etter investeringen er på plass så er det enkelt å nedbetale deler av gjelden tidligere. Husk alltid at tilgjengelig driftslikviditet skal dekke mye av den løpende kortsiktige gjelden.

Huskeliste ved en betydelig investering:

 • Sørg for å ha en så realistisk kalkyle på investeringen som mulig.
 • Beskriv og beregne investeringens kontantstrøm (pengestrømmene).
 • Formålet med investeringen har stor betydning for effekten på organisasjonen for øvrige. Og de ulike formålene vil med stor sannsynlighet kreve ulik likviditet fremover i tid. Fire ulike formål kan være dette:
  – Erstatning av eksisterende utstyr.
  – Økning av produksjonskapasiteten.
  – Etablering av ny produksjonskapasitet.
  – Forbedring av indre og ytre miljø.
 • Ha respekt for at organisasjonen kan ha behov for noe tilpasningstid til investeringen.
  – Dette kan dreie seg om å effektivisere nye maskiner og fininnstille og maksimere produksjonen.
  – Personell skal tilpasse seg til å jobbe på en annen måte.
 • Hele investeringen bør være finansiert i forkant av beslutningen.
 • Eventuell unødvendig gjeldsfinansiering nedbetales ETTER at man ser at produksjonen går som planlagt og at likviditet tilsier at dette er forsvarlig.
 • Sørg for å ha god kontroll på eventuell varelageroppbygging.
 • Sørg for gode rutiner i forhold til kredittvurdering av nye kunder og gode rutiner for inndrivelse av kundefordringer.
 • Ikke minst ha respekt for og vær forberedt på at betydelige investeringer ofte har stor usikkerhet i form av:
  – Rask teknologisk utvikling.
  – Produktenes levetid blir stadig kortere.
  – Hardere konkurranse.
  – Endringer i lover og regler kan endre forutsetningene.
  – Endringer i den generelle økonomiske politikken.

Er din virksomhet og din virksomhets likviditet godt nok rustet før din neste investeringsbeslutning?

Oppsummering: Legg hovedfokus på pengestrømmene

Mange bedrifter har god oppfølging av pengestrømmene sine. Mange har også et betydelig potensiale til å ha mer fokus på pengestrømmene. Når vi vet at den hyppigste årsaken til konkurs i Norge er manglende likviditet, kan det vært lurt å bli bedre til å analysere effektene din styring av virksomheten har for pengestrømmene. Optimalisering av pengestrømmene vil også kunne bidra til bedre utbyttemuligheter.

Har du kontroll på pengene?

Jeg har også skrevet en artikkel tidligere der ulike teknikker rundt likviditet er drøftet.

DEL DETTE INNLEGGET: